ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH                                                              w Łomży                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III w łomżyńskich szkołach podstawowych w ramach projektu

pn. „Rozwijamy umiejętności uczniów klas I-III”

 

numer projektu: WND-POKL.09.01.02-20-661/11-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
                        edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
                                  dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
                                  edukacyjnych

 

Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem  
                                            Społecznym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Beneficjent: Miasto Łomża
Jednostka Realizująca Projekt: Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Łomży

Wartość projektu:  590.841,00 PLN
Kwota dofinansowania:  590.841,00 PLN
Okres realizacji: 01.06.2012 r. – 31.08.2013 r.

 

Projekt będzie realizowany przez Miasto Łomża
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2012/2013

                                                        

Cel projektu:

Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III z 6 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łomża. Wsparcie jest dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów i uczennic. Zaplanowane zajęcia dają możliwość wyrównania szans edukacyjnych uczniów
i rozwoju umiejętności  uczniów uzdolnionych.

 

 Zakres rzeczowy projektu:

Projekt obejmuje:

I. Przeprowadzenie następujących rodzajów dodatkowych zajęć dla uczniów klas I-III
     w Szkole Podstawowej Nr 8 Zespołu Szkół Specjalnych  w Łomży:

     1. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

     2. Zajęcia specjalistyczne terapeutyczne - dogoterapia,

     3. Zajęcia specjalistyczne terapeutyczne - rytmiczno-muzyczne,

     4. Zajęcia specjalistyczne terapeutyczne - EEG Biofeedback .

 

II. Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w pomoce i materiały dydaktyczne oraz sprzęt
    niezbędny  do realizacji zaplanowanych zajęć.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )