ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH                                                              w Łomży                                                           

images_2

01a_1_

       Witamy na stronie

       Zespołu Szkół Specjalnych

w Łomży

 

Aktualności roku szkolnego 2019/20 

Spis treści niniejszej strony
Szkolny Turniej Gry w Warcaby.

ROZPOCZYNAMY XIII SZKOLNY TURNIEJ GRY W WARCABY

 

Uczniów umiejących grać w warcaby zapraszamy do udziału w turnieju. 
Zapisy u Pani Doroty Denysiuk, w szkole przy ul. Nowogrodzkiej i u Pana Dariusza Krystowczyka, w szkole przy ul. Marii Curie  Skłodowskiej.

Rozgrywki, systemem każdy z każdym, w poszczególnych szkołach, odbywać się będą do końca roku 2019 roku. W styczniu 2020 roku, po trzech najlepszych graczy, wyłonionych z każdej z grup, spotka się w rozgrywkach finałowych.

 

                                                              Życzymy pozytywnych emocji
                                                                           Organizatorzy

                                                                                       Dorota Denysiuk

                                                                         Dariusz Krystowczyk

Konkurs plastyczny “JESTEM BEZPIECZNY NA DRODZE”.
Zapraszamy uczniów do uczestnictwa w międzyszkolnym konkursie plastycznym 
“JESTEM BEZPIECZNY NA DRODZE”.

  

 Kategorie wiekowe:

Klasy I – III szkoła podstawowa

Klasy IV – VIII szkoła podstawowa

Klasy szkoły ponadpodstawowej.

 

 Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką i w dowolnym formacie.

 

Termin złożenia prac: do dnia 31.10.2019 r.

 

 Prace powinny być opatrzone metryczką zawierającą następujące informacje:

  • nazwa placówki,
  • imię i nazwisko,
  • wiek dziecka,
  • nr orzeczenia,
  • imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana.  

 

Należy dołączyć zgodę rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych dziecka (załącznik nr 1 do regulaminu konkursu) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela/opiekuna (załącznik nr 2 do regulaminu konkursu).

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży dnia 20.11.2019 r.

 

 

                                                                                                                           Organizatorzy:
B. Przestrzelska, E. Turowska, M. Łopińska, D. Denysiuk
opis dokumentutypdata

Regulamin konkursu

docx03-10-2019[ Pobierz ]
20 kB

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka

doc03-10-2019[ Pobierz ]
27 kB

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela/opiekuna

doc03-10-2019[ Pobierz ]
27 kB
Informacje dla rodziców- rok szkolny 2019/20

INFORMACJE DLA RODZICÓW

  • DOŻYWIANIE

- Dzienna stawka żywieniowa- 4,30 zł.

- Osoby, które same opłacają obiady:

      - Opłaty do każdego 5-tego miesiąca

      - Zgłoszenie nieobecności do godz 14,00 dnia poprzedzającego nieobecność

- Osoby dożywiane przez MOPS i GOPS proszone są  doniesienie aktualnej decyzji. Żywione będą tylko osoby posiadające aktualne decyzje.

 

  • WYPRAWKA SZKOLNA

 W tym roku szkolnym dotyczy:

- PDP

- SB

Poprawnie wypełnione wnioski  składamy do pedagoga w nieprzekraczalnym  terminie do 08.09.2019 r.

Stypendium

STYPENDIUM SZKOLNE DLA UCZNIÓW

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Łomża znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo –wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

 

Termin składania wniosków od 1 do 13 września danego roku.

 

Wnioski należy składać u pedagoga szkolnego

 Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia:-do 30 września 2019 r., której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 528,00 zł.

Wnioskodawcy przy składaniu wniosku są zobowiązani do przedstawienia sumy miesięcznych dochodów (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. sierpień 2019 r.) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony .

Stypendium szkolne jest przyznawane w formie refundacji poniesionych kosztów. Warunkiem wypłaty świadczenia jest poniesienie przez rodzica lub pełnoletniego ucznia kosztów na cele edukacyjne dziecka. W związku z tym, należy przedstawić imienne rachunki i faktury (wystawione na wnioskodawcę).

 

           Druk wniosku w załączniku poniżej.

opis dokumentutypdata

Wniosek o stypendium szkolne.

doc30-08-2019[ Pobierz ]
72 kB
Zapraszamy od września do nowego PRZEDSZKOLA.

lightbox

Organizacja zajęć.

 

  

  Rewalidacje Lekcje Przerwy
1. 745 - 845 800 - 845
5 minut 
2. 845 - 945 850 - 935 15 minut 
3. 945 - 1045  950 - 1035  15 minut 
4. 1045 - 1145   1050 - 1135   15 minut  
5. 1145 - 1245   1150 -1235   15 minut  
6. 1245 - 1345  1250 - 1335   15 minut  
7. 1345 - 1445   1350 - 1435   15 minut  
8. 1445 - 1545  1450 - 1535   10 minut  
9. 1545 - 1645   1545 - 1630   
Dodatkowe dni wolne dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych

Na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ((Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,  niżej wymienione dni zostały ustalone przez dyrektora jako wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów Zespołu Szół Specjalnych:

  •  31 października
  •  2-3 stycznia
  • 12 czerwca

W ww. dniach istnieje możliwość udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych pod opieką nauczycieli.

Szczegółowe terminy kalendarza roku szkolnego umieszczone są w zakładce Kalendarium

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )